rauset.no
Tegning av klippe

- å fortelle om, beskrive eller avbilde rom på plane flater.

Forord

I. Rom og billedrom

II. Billedromskapende midler

 1. Symbolsk billedrom
 2. Figur mot bakgrunn
 3. Overskjæring
 4. Plassering av figurer i bildet i forskjellig høyde
 5. Lys/mørkeverdier (gråtoner) - lys og skygger
 6. eksturer
 7. Farger - temperatur, kvalitet, kvantitet
 8. Romvinkel
 9. Sentralperspektiv
 10. Optisk inklinasjon
  • Det gyldne snitt
  • Veien fra flaten til rommet og fra rommet tilbake til flaten igjen

III. Et alternativ til tradisjonell perspektivtenkning

IV. En annen vei til billedrom

Etterord

Litteratur

Du kan også lese og skrive ut boka fra PDF-fil (1.5 MB) med Adobe Reader (gratis PDF-leser) eller Preview (Mac).

FORORD

Dette skriftet er ment å være til hjelp for alle som føler behov for å avklare og utdype emnet romskapende virkemidler i billedforming. Slik jeg ser det, omfatter det mer enn det en gjerne forbinder med fargeperspektiv og lineært perspektiv i tradisjonell betydning. Romvirkning i billedflaten, som jeg her kaller billedrom, omfatter også andre forsøk på å fortelle om, beskrive eller avbilde romlige forhold på plane flater. Billedrom blir dermed et videre begrep enn det en kan kalle projektiv avbildning, som stort sett svarer til synsintrykk av det fysiske rom. Også barns måter å uttrykke billedmessig sine romlige erfaringer kommer inn under begrepet billedrom, og det samme gjelder en del av billedkunsten, også den som ikke er i samsvar med tradisjonelle perspektivregler.

Bakgrunnen for skriftet er at jeg som formingslærer for lærerstudenter og for elever på ungdomstrinnet har møtt et klart behov for orientering innen dette emnet. Jeg har inntrykk av at billedområdet er den delen av formingsfaget som lærerstudentene er minst engasjert i, og hvor de har minst tillit til sine egne evner. De reagerer stort sett positivt på arbeid av fabulerende og nonfigurativ art, likeså har jeg møtt positiv respons på arbeid med dekor, men problemene later til å være større så snart det dreier seg om figurative bilder med et beskrivende og/eller litterært innhold. Skjemafremstilling med symboler, som viser mer hva en vet enn hva en ser, godtas ikke lenger. Isteden ønsker de å være i stand til å lage bilder med en viss grad av visuell realisme, bilder med "dybde", som viser volum og plastisitet, lys og skygge, men fordi de mangler erfaring og øvelse med den typen billedforming, gir de altfor lett opp og betrakter seg som "ubegavet".

Med en slik holdning blir det vanskelig å fungere som veileder for barn og ungdom i billedskapende forming. Elevene ønsker jo å fortelle med sine bilder, ikke bare pynte og dekorere, og i mange tilfelle forsøker de da også å gi billedmessig uttrykk for romlige forhold. De opplever natur og kultur i miljøet som romlig eller tredimensjonal form, men måten de beskriver dette på i det todimensjonale bildet, varierer med alder og modning.. Det er viktig at læreren er kjent med barns forskjellige måter å fremstille billedrom på, og det er viktig at dette billedspråket godtas, selv om det ikke omfatter det noen kaller "riktig" perspektiv.

Det er fruktbart å studere de ulike former for billedromlig fremstilling som en møter opp gjennom kunsthistorien. Dette vil blant annet kunne hindre den vrangforestilling at det "riktige" perspektivet, sentralperspektivet, er en absolutt nødvendig forutsetning for kvalitet innen billedkunsten. Svært mange kunstnere opererer med andre billedromskapende midler, og til en del av disse finnes klare paralleller i barns billedforming.

Sammen med studentene har jeg da også forsøkt å finne en viss utviklingslinje m.h.t. billedrom og romskapende midler, både innen billedkunsten og i barns arbeid. For å hjelpe studentene med å holde oversikten, laget jeg referater fra hver time som ble brukt til dette arbeidet, og det ble etter hvert et kompendium på rundt 60 sider. Da jeg nylig sluttet som formingslærer etter oppnådd aldersgrense, ble jeg av mange studenter bedt om å renskrive dette materialet, slik at også andre kunne dra nytte av det. Jeg presenterte det opprinnelig som et FOU-arbeid og senere som et hefte i 1989.

Jeg mener det meste av dette skulle være aktuelt stoff for alle som jobber med billedforming eller ønsker å undervise andre i emnet.

Oslo, den 10.12.1998
Per Rauset

1. kapittel --> 1. Rom og billedrom

Nettadresse hit ->http://rauset.no/billedrom

Per Rauset døde 15. oktober 1999.
 
Denne boka kom ble opprinnelig trykket i et mindre oplag i 1990. Den er redigert for html-presentasjon av Øyvind Rauset 1997-99 og oppdatert i 2007.
Solbjørg Rauset skrev inn teksten fra fars manuskript.
For å få en bedre utskrift av boka kan du bruke pdf-versjonen.

Copyright © Rauset.no
Stoff fra boka må ikke kopieres eller gjengis uten tillatelse. Men det er bare å spørre!
For mer informasjon, mail til: Øyvind Rauset (postadr.: Smedgt 34, 0651 Oslo).